Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI E-PROJEKT.COM.PL


1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób w jaki są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych ze strony e-projekt.com.pl pod adresem internetowym https://www.e-projekt.com.pl/

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Lutowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-Projekt Wojciech Lutowski, ul. Ignacego Łukasiewicza 6/18, 85-821 Bydgoszcz, NIP: 9671111398.

Pani/Pana dane są przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Aby dostosować się do ustawowych wymagań, Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym jak również przed ich niewłaściwym przetwarzaniem, za pomocą odpowiednio dobranych środków technicznych i organizacyjnych.


2. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych

2.1 realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem witryny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.2 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.3 analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.4 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.5. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.


3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

3.1. Klient podaje następujące dane osobowe:

- podczas korzystania z formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy.

- w trakcie wypełniania brief’u: nazwa firmy, adres www obecnej strony, branży, oferowane usługi i produkty, pozycja firmy na rynku, imię nazwisko, telefon, adres e-mail.

3.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

- bieżący kontakt z formularza kontaktowego i wypełnionego brief’u,

- za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora (w formie Newslettera)

3.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

- pracownicy, współpracownicy Administratora,

- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa

3.4. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

E-projekt.com.pl może również na prośbę klienta przekazać szczegółowe informacje na temat podmiotów przetwarzających dane, zakresie w jakim przetwarzają dane, oraz terminie w jakim je przetwarzają.

3.5. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Spółka może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy.

3.6. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.


4. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 2 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.


5. Sposoby zbierania danych osobowych

Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:

a. adres IP,

b. rodzaj systemu operacyjnego,

c. rodzaj/typ przeglądarki.

Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:

a. imię i nazwisko,

b. adres e-mail,

c. nr telefonu,

Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

a. przesyłania newslettera – po wyrażeniu zgody;

b. w odpowiedzi na zapytanie,

c. dla celów statystycznych.


6. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

6.1 Pliki Cookies

Podczas korzystania z witryny niektóre dane osobowe Klienta są zbierane automatycznie. Informacje te są gromadzone przez pliki cookies (tzw. ciasteczka). Służą one do optymalizacji naszej strony oraz do łatwiejszego z niej korzystania. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika (m.in.: komputer, smartfon, tablet). Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

b. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

E-projekt.com.pl używa:

a. pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca ze strony internetowej nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z Sklepu Internetowego daje taką możliwość.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone

7. Bezpieczeństwo w Internecie

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Między innymi Administrator stosuje:

- szyfrowanie danych osobowych, za pomocą szyfrowania połączenia z wykorzystaniem certyfikatu SSL

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności m.in. dzięki wykonywaniu częstych kopii zapasowej


8. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego.


9. Prawa klientów

9.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

- dostępu do danych,

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@e-projekt.com.pl.

9.3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów.

9.4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Aktualizacja i zmiana

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności. O zmianie poinformujemy w emailu.


11. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników witryny.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 11.03.2019r .